RW Samenvatting - Samenvatting jurisprudentie Tijdens het examen heb je drie uur de tijd om een ​​- Studeersnel te maken (2023)

Samenvatting jurisprudentie

Tijdens het examen heb je drie uur de tijd om een ​​zin of zin te analyseren en daar een betoog over te schrijven. Geef in je betoog aan of je het eens of oneens bent met de stelling. Daarnaast zijn er enkele verplichte aspecten die in deze cursus aan bod komen.

Inhoudsopgave

Rechtsvisie en rechtsbronnen (week 35) .................. ..... .. .......... . .. ................................................ ... .. . ................................................... ................. ... .. ...

Drie juridische visies .................................................. . ... .. ............................................ . ...................... .......................... .. ............................. ................... .. ....... . ................................................... ................. ................

 • Rechtsvisie en rechtsbronnen (week 35) .................. ..... .. .......... . .. ................................................ ... .. . ................................................... ................. ... .. ...
  • Drie juridische visies .................................................. . ... .. ............................................ . ...................... .......................... .. ............................. ................... .. ....... . ................................................... ................. ................
  • Voorbeeld................................................. ................................................ .. ............ . ................................................ .. .. ................................... ... .....
  • Samengevat ................................................ ... .. ............................................. ... ................ ............................... ................................... ................... ............................................. ....
 • Forensische analyse (week 36)........................................ .... .................................................. .. ............... ................... .... .......... .. .............. .................. . . .... .......... .......
  • Lezen van wetteksten .................................................. .... ................................ .............. .................................. ...................... ........... .... ... .. ................. ............ . ................................... .......... ... . . .... ..........
  • Voorlezen van rechterlijke beslissingen .................................................. .... .............................................. ........ .. ........................................ ........... ................................
  • De rechtsvraag zelf .................................................. ... ............................................... .... ................. ............................. .... .................................. ............ .................... ............................ .. .................... ..........................
  • Voorbeeld van goede juridische vragen .................................................. ............ . ................................................... .. .. .................................................. .................. .. ............... .............. .................................... ........
 • Juridische argumentatie (week 37).................................................. .. .. .................................................... .. ...... ................................ .. .. ...... .. ......................... ....................... .. ....................... .... . .... ........
  • De KRAB/S-methode .................................................. ........... ...................... ................. ................................ .. ... ............ . ................................... .... .. ........ . .........................
  • Structuur................................................. ................................................... .............. ................................... . ................................................... .................................. ........
 • De uitspraak van de rechtbank (week 39) .................................. .. ...... .................................... .. .... ... .... .................................. .. .......... ...
  • Lichte koffers (schone koffers). .... .... ................................... ....... ......................... ......................... ................. ................................ . . ... .. .......... ............ .......... ..
  • Moeilijke gevallen (moeilijke gevallen).................................. .... ... .... ............................................. . ..... .................. .. ........................ . ......... ................................ .... .... . ......... ............................
  • Methoden voor het oplossen van moeilijke gevallen .................................. .. ........ ...................... .. .................. ........ ........ ................................ .......... .... .......................... ......... ........... ............................ .. ...
  • Oplossingen voor moeilijke gevallen ............................................... .......... ........................................ ................................ .................. ................ ................................ .. ............................................... . .. ... ... ........... ...
 • Spraakvoorbeeld (ten opzichte van SGP-positie) (hoge score) .................................. . ...... ... . ........................................
 • Spraakvoorbeeld (ten opzichte van Santo Daime) (niet noodzakelijkerwijs extreem hoge score)................................. . . ................................................ .. . ......
 • Voorbeeld van Hells Angels-speech................................................. ... ............ .............. .. ..... .. ............ ... ... .................. .... .... .................. ... ........... ................................ .... ... ....................... ..........
 • Hoe schrijf je een betoog? (KRAB/S-methode)................................................. . ..... .. .. ........................................ ............................. .... ...... .............. .................................... ...... .... .... . . ...
 • Jurisprudentie .................................................. . ................................................... ................. .. . ................................................... .................. .. .. ............................. ...................... ................
  • HR: Onwaardige partner ECLI:NL:HR:1990:ZC0071................................... . ................................................... .................. .. . ...................
  • HR: Politicus uit Amsterdam ............................................. .... . ............... ... ................................... ............ ...... .............. ......
  • HR: Auswitchcartoon, ECLI:NL:HR:2012:BV5623................................. .... .. ................................................... .............. ..................................
  • HR: Hells Angels Harlingen, ECLI:NL:HR:2009:BI1124............................... . ................................... . ............................
  • Hof: Wilders II ............................................... ............................................. ............... ...................................... .......... .. ............................
  • HR: SGP vrouwenpositie, ECLI:NL:HR:2010:BK4549 en ECLI:NL:RVS:2007:BB9493............ . ............................
 • Voorbeeld van een argumentbeoordelaar .................................................. .. ...... .. .. .. ................................... ............. ............ .... ... ................. .............................. ................... . ............ .... .... ......
  • Interpretatiemethoden .................................................. .................................................. ... ................ ....... . .................................................. . ...................
 1. Natuurrecht Wat is natuurrecht? Het is een eerlijke wet als uitgangspunt, maar wat is eerlijk? (Sleutelvraag: wat is rechtvaardigheid?)

Definitie van recht: Positief recht moet in overeenstemming zijn met de rechtvaardigheidsbeginselen. De procedures in de wettelijke normen zijn belangrijk, maar ook de inhoud moet eerlijk zijn.

"Een hele slechte wet is geen geldige wet."

Kenmerken van het natuurrecht: - Recht moet zoveel mogelijk synoniem zijn met rechtvaardigheid - Positieve rechtsregels worden voortdurend getoetst aan het ideaalrecht van "hoger recht", en dan pas wordt beslist of het toepasselijk recht is. - Naast geschreven recht ook ongeschreven rechtsbronnen en rechtsbeginselen. - Toepasselijk recht is wat moreel aanvaardbaar is - Procedures zijn semi-ideaal.

Voordelen natuurrecht: - Huidig ​​recht wordt kritisch getoetst: onrecht wordt afgewezen. - Breed bereik: ook niet-juridische regels spelen hier een rol - Democratisch: universele principes die niet-juristen kunnen volgen.

Nadelen van het natuurrecht: - Wat is de inhoud van het "hogere recht" en wie beslist daarover? - Eerlijke en illegale wetten zijn vage begrippen. - Rechtszekerheid (namelijk terugwerkende kracht).

 1. Interactie Wat is interactie? Wat is redelijk gezien de omstandigheden?

Definitie van recht: recht wordt gezien als een maatschappelijke praktijk waarin wederzijdse verwachtingen centraal staan ​​Hoe recht in de praktijk werkt. Het erkent zowel formeel als materieel recht, maar common law is het belangrijkst.

Kenmerken van de interactie: - De wet heeft alleen zin in sociale interactie - Op basis van de casus bedenken ze mogelijke regels. - Geen absolute normen, maar te volgen gedragsrichtlijnen. - Rechtsregels en moraliteit zijn belangrijk, maar niet doorslaggevend. Het is belangrijker hoe de regels door mensen worden gebruikt en begrepen. - Inhoud wordt gedreven door waarden die van toepassing zijn op een cultuur in plaats van universele waarden. - Common law is een belangrijke rechtsbron.

"Welk recht is nodig om conflicten in de samenleving beheersbaar te maken?"

Voordelen van interactie: - Er wordt rekening gehouden met alle omstandigheden van het geval. - De wet kan heel flexibel reageren op maatschappelijke veranderingen. - Er is aandacht voor rechtvaardigheid in het specifieke geval - De inhoud van het recht wordt geconfronteerd met culturele waarden.

Nadelen van interactie: - Er is geen vaste/nauwkeurig gedefinieerde inhoud en daarom is het frequent - De wet kan onzeker zijn.

Verschillen in natuurrecht en interactie - Natuurrecht moet objectieve regels bevatten die buiten het recht om bestaan.

 • In interactie geeft de samenleving betekenis aan rechtsregels. Wettelijke regels worden aangevuld op basis van overtuigingen die op een bepaalde plaats en op een bepaald moment van belang worden geacht. Denkt in relatie tot materie en maatschappelijke omstandigheden.

Voorbeeld................................................. ................................................ .. ............ . ................................................ .. .. ................................... ... .....

Een man, meneer L., zorgt tegen betaling voor een 72-jarige rijke gehandicapte vrouw. Na enige tijd besluiten ze te trouwen omdat de dame wil dat haar leraar financieel wordt begunstigd en daarom kiest ze voor een gearrangeerd huwelijk. Alles was in principe goed geregeld aangezien meneer L bij overlijden direct aanspraak kon maken op de nalatenschap van de vrouw.

Vijf weken na de bruiloft sterft de vrouw plotseling onder verdachte omstandigheden. Daarom wordt meneer L vervolgd en uiteindelijk veroordeeld voor de moord op zijn vrouw. Meneer. L heeft recht op de helft van het vermogen dat tot de echtelijke gemeenschap behoort. De nabestaanden van de vrouw betwisten en vinden dat de heer L. gezien de omstandigheden van het geval geen recht op de goederen zou moeten hebben.

Probleem: Iemand kan de helft van het bezit opeisen als hij of zijn partner moordt. Meneer. L werd veroordeeld voor de moord op zijn vrouw. In dit geval was het duidelijk een schijnhuwelijk. De vrouw wilde de erfenis aan hem nalaten omdat hij goed voor haar wilde zorgen.

Contextualisme (het zogenaamde "vierde" gezichtspunt, Loth/Gakeer)  Verder moet de rechter volgens de contextualist rekening houden met de omstandigheden van de zaak en een balans vinden tussen de "hard and fast rules" en de context betreft de zaak.de zaak  maar als uitgangspunt dat de rechter dient uit te gaan van positieve rechtsregels, tenzij zich een zaak voordoet die afwijking van of kwalificerende rechtsstaatbeginselen rechtvaardigt.

De contextualist denkt dus verder dan de gestelde wet zelf en past deze zo nodig door interpretatie aan. De taalkundige structuur van de wet helpt bij deze open structuur. de taal van de wet staat altijd open voor interpretatie.

Rechtstheorie  geeft antwoord op de vraag wat rechtvaardig is.

(Video) Jurisprudence exam: Prepare to Pass it the First Time

Finding the theory of law  geeft antwoord op de vraag waar en hoe het recht te vinden is.

Rechtsbeginsel - Een grondgedachte volgens welke een rechtsorde werkt. of - Een wettelijk bindend ethisch principe.

Rechtsbeginselen in het kader van de drie rechtsopvattingen - Rechtspositivisme Voorkeur voor rechtsnormen. eventuele schriftelijke rechtsbeginselen; ongewenste (maar onvermijdelijke) ongeschreven rechtsbeginselen. - Natuurrecht Bestaat uit ongeschreven rechtsbeginselen. - Interactie Rechtsbeginselen als "redelijkheid en rechtvaardigheid" maken het mogelijk recht te doen aan de bijzondere omstandigheden van het geval.

Samengevat ................................................ ... .. ............................................. ... ................ ............................... ................................... ................... ............................................. ....

Duidelijkheid en rechtszekerheid zijn erg belangrijk in het positivisme. Officieel aangenomen recht is de belangrijkste rechtsbron. Als het wordt afgegeven door een bevoegde instantie, dan is het volgens positivisten wet.

In het natuurrecht moet het recht zoveel mogelijk gelijk zijn aan rechtvaardigheid. Als het een slechte wet is, zelfs als het een geldige wet is, ontdekken natuurrechtdenkers al snel dat het helemaal geen wet is. Ongeschreven principes en wetten zijn hierbij belangrijk, zolang ze maar zinvol zijn. Als een tekst rechtsbeginselen bevat, is deze waarschijnlijk geschreven door een natuurrechtdenker.

Bij de interactie zijn de omstandigheden van het geval van belang. Tegenstrijdige belangen per situatie maken het goed. U kunt denken aan de kwestie van "uitvaartrust". Common law en jurisprudentie hebben hier de voorkeur, maar wetten en verdragen worden zeker niet terzijde geschoven.

Forensische analyse (week 36)........................................ .... .................................................. .. ............... ................... .... .......... .. .............. .................. . . .... .......... .......

Lezen van wetteksten .................................................. .... ................................ .............. .................................. ...................... ........... .... ... .. ................. ............ . ................................... .......... ... . . .... ..........

Bij het bestuderen van teksten en/of eigen beoordelingen is het belangrijk om altijd rekening te houden met de drie fasen: 1. Begrijpen en interpreteren 2. Evaluatie 3. Redigeren

 1. Begrijpen en interpreteren Het doel van deze fase is het begrijpen van de tekst. Lees daarom eerst de tekst helemaal door en beantwoord daarna enkele vragen. Lees eerst de hele tekst en beantwoord daarna zelf de vragen. Dit maakt het gemakkelijker om later een toespraak te schrijven.

Twijfel bij gerechtelijk bevel: - Wie is de eiser (of verzoeker) en wie is de gedaagde (of gedaagde)? - Wat zijn de feiten in een zaak? - Wat houdt het geschil in? (Een juridische kwestie, kwalificatie)? - Wat zijn de relevante wettelijke bepalingen? - Wie is de rechtbank van eerste aanleg en wat heeft deze beslist? - Bij welke rechtbank is het beroep ingesteld en wat heeft deze beslist? - Wat is het beroep? Wat stelt de eiser? Op welk kritiek punt moet de Hoge Raad letten? Daarom zijn bezwaarschriften belangrijk. - Over welke rechtsvraag beslist de Hoge Raad? - Hoe oordeelt de Hoge Raad en wat is zijn grondgedachte? - Welke rechtsregel kunt u uit de beschikking afleiden?

Twijfels over andere teksten: - Wat is de context van deze tekst? - Wat is de centrale plaats van deze tekst? - Welke argumenten/bronnen worden aangedragen ter ondersteuning van de centrale bewering?

 1. Evaluatie In de tweede fase evalueer je de tekstinhoud op basis van specifieke criteria. Bij deze kritische beoordeling hanteer je geen vaste set criteria en maak je ook geen subjectieve beoordeling. Het doel van de tekstanalyse bepaalt welke criteria u gebruikt. Stel dat je een literatuurstudie doet over de motiveringsplicht in het strafrecht, dan moet je nagaan hoe verschillende schrijvers denken over de aard en omvang van de motiveringsplicht. Je vergelijkt deze opvattingen op basis van dezelfde criteria: welke opvatting biedt meer grondwettelijke waarborgen, welke opvatting legt meer nadruk op motivatie als middel om de beslissing te aanvaarden, enz.

De volgende vragen zijn algemeen. Je zult vaak met veel specifiekere vragen werken omdat je specifieke criteria hebt.

Algemene vragen bij de beoordeling van een besluit: - Past dit besluit in het rechtssysteem? - Leidt deze stelling tot een duurzame oplossing? - Leidt deze stelling tot een rechtvaardige oplossing? - Is de stelling goed gemotiveerd? - Hoe verhoudt de geformuleerde regel zich tot eerdere/andere relevante regels?

Algemene vragen bij de beoordeling van argumentatieve teksten: - Is het probleem/vraagstuk duidelijk? - Is de functie acceptabel? - Wordt de stelling onderbouwd met overtuigende/aanvaardbare (juridische) argumenten? - Is de motivering geldig?

 1. Redigeren In deze fase redigeer je de tekstinhoud voor eigen doeleinden. Vaak zal de content daarom aangepast moeten worden. Hier kun je een aantal vragen hergebruiken (syllabus week 36):

Voor vonnissen: - Wat betekent de regel die ik uit het vonnis heb gehaald voor de zaak die ik behandel? - Is deze zaak te vergelijken met de zaak waarover de Hoge Raad oordeelt, of betreft de zaak waar ik het over heb een uitzondering op de daarin gestelde regel? - Wat betekent de regel die ik heb gedestilleerd uit oordeel voor de situatie die ik moet beoordelen? - Welke ontwikkeling met betrekking tot dit rechtsvraagstuk kunt u volgens deze jurisprudentie schetsen?

Voor andere teksten: - Kan ik argumenten uit deze tekst halen om mijn eigen standpunt te onderbouwen? - Biedt deze tekst argumenten tegen mijn standpunt? - Welke zwakke punten zitten er in de argumenten die ik uit deze tekst haal? - Hoe kan ik de resultaten van dit onderzoek gebruiken?

Voorlezen van rechterlijke beslissingen .................................................. .... .............................................. ........ .. ........................................ ........... ................................

VOOR JURISDICTIE: Zie r. 3. (Meestal is dit een kwestie van recht)

Het onderzoek naar een crisis kun je het beste vanuit vaste kaders benaderen. Over het algemeen kunt u een reeks standaardvragen gebruiken die kunnen worden aangepast aan het rechtsgebied waar het proces plaatsvindt. Deze vragen staan ​​op pagina 25 van het programma: 1. Wie is de eiser (of indiener) en wie is de gedaagde (of gedaagde). hoe zit het met hoger beroep en hoe zit het met hoger beroep 2. Wat is het conflict? Wat is er precies gebeurd? Wat is het echte probleem? 3. Wat is het verschil? Wat is het juridische probleem? 4. Wat zijn de relevante wettelijke bepalingen? (Het zijn de wetsartikelen die een rol spelen in de zaak, maar kijk maar eens naar de relevante. Kan 1,2,3 zijn, maakt niet uit, als het maar relevant is). 5. Wie is de rechtbank van eerste aanleg en wat heeft deze beslist? (Wat zei hij? Omdat het zal worden beoordeeld). 6. Bij welke rechtbank is het beroep ingesteld en wat heeft deze beslist? 7. Wat is de reden van de klacht? (Argumenten van de auteur waarom een ​​bepaald standpunt niet ingenomen mag worden. Vermeldt waarom het hof ten onrechte de Hoge Raad heeft gevraagd daar iets aan te doen. Bijvoorbeeld waarom een ​​reden niet goed is. De grieven zijn een argument en betrekking hebben op de fundamentele rechtsgrondslag wijzen op ). 8. Over welke rechtsvraag beslist de Hoge Raad? 9. Hoe beslist het Federale Hooggerechtshof en wat is zijn redenering? 10. Welke rechtsstaat kun je afleiden uit het besluit? (Wat moet u meenemen uit het proces dat belangrijk is voor de volgende zaak. Dit is het antwoord op een moeilijk juridisch punt).

Merk op dat de structuur van een uitspraak van de hogere bestuursrechters op enkele punten afwijkt van bovenstaande structuur.

Vraag 8 hierboven is eigenlijk het belangrijkste punt van de verklaring. "Wat is er aan de hand met de wet?" juristen maken onderscheid tussen feitelijke en juridische kwesties:

Feitenvragen: Een feitenvraag is een vraag over gebeurtenissen of feiten: wat is er (echt) gebeurd?

(Video) The Simple Summary

Rechtsvraag: dit is een normatieve vraag over de rechtsvraag. Het gaat altijd om een ​​"moeten" of "zou moeten" of "zou moeten". Een normatieve vraag over een rechtsvraag is bijvoorbeeld: Heeft de lagere rechter (rechtbank of rechtbank) in zo'n geval de rechtsregel (bijvoorbeeld de wettelijke bepaling) juist uitgelegd? Deze vraag is echter te algemeen en geeft onvoldoende informatie.

De rechtsvraag zelf .................................................. ... ............................................... .... ................. ............................. .... .................................. ............ .................... ............................ .. .................... ..........................

 • Het is normatief ('kan', 'moet', 'moet'). o Niet altijd nodig, maar het mag niet te open zijn.
 • Is algemeen (geldt voor vergelijkbare gevallen) o Dus niet te specifiek.
 • Benoem de betreffende rechtsregel en het onduidelijke punt daarin;
 • Het vermeldt het materiële feit dat voor onduidelijkheid zorgt. Het antwoord op een rechtsvraag kan al dan niet leiden tot een nieuwe rechtsstaat.

Voorbeeld van goede juridische vragen .................................................. ............ . ................................................... .. .. .................................................. .................. .. ............... .............. .................................... ........

 • “Moet er sprake zijn van regelmatig verkeer volgens artikel 3 van de Wet IB, betekent dat dan het dagelijkse woon-werkverkeer tussen de woonplaats van de belastingplichtige en zijn werkplaats in dezelfde woonplaats?

 • Ook virtuele goederen moeten worden beschouwd als goederen in de zin van het artikel. 310 dhr. Wanneer verwijderd uit de context van dat computerspel?'

 • De tongzoen moet worden beschouwd als seksuele penetratie van het lichaam in de zin van het lidwoord. 242 Dhr. Deze vraag is goed omdat: - Is het prescriptief ('zou moeten')? - Het is generiek. - Noem de relevante rechtsregel (artikel 242 Sr) en het relevante deel van de rechtsregel ("seksueel binnendringen van het lichaam"). - Hij vermeldt de relevante feiten ("Tongkus").

Juridische argumentatie (week 37).................................................. .. .. .................................................... .. ...... ................................ .. .. ...... .. ......................... ....................... .. ....................... .... . .... ........

Tekstsoorten en argumenten: - Informatieve teksten/argumenten. - Opinieteksten/argumenten. - Grappige teksten/argumenten Overtuigende of argumentatieve teksten  erg belangrijk voor de advocaat die u moet overtuigen!

Een juridisch betoog schrijven 1. Inleiding a. Gerelateerde feiten. Ja. Leuke vraag? Te doen. Standpunt. 2. Toelichting a. Alle noodzakelijke juridische informatie, voor een specifiek publiek, om de redenering te volgen (beschrijving, interpretatie van juridische bronnen). 3. Argument a. Bewijs voor feitelijke beweringen. Ja. Juridisch relevante argumenten voor de functie. Te doen. Wijst duidelijke tegenargumenten af. 4. Beëindiging van een. Samenvatting redenering. Ja. Conclusie.

De KRAB/S-methode .................................................. ........... ...................... ................. ................................ .. ... ............ . ................................... .... .. ........ . .........................

Elk argument/claim vereist dat de auteur/het plezier twee fasen doorloopt: een onderzoeksfase en een presentatiefase (in de jurisprudentie maken we onderscheid tussen de heuristische fase en de legitimatiefase).

KRAB Structuurmethode: - Onderwerp De lezer wil weten waar je het over gaat hebben. Bespreek de casus. Begin ermee. De lezer moet weten dat dit een crisis is en wat het probleem is. Wat gebeurt hier; Echt probleem. Wat is er gebeurd? Wat is de reden? Relevante feiten in de zaak?

 • Recht Om welk recht gaat het hier? Wat is de juridische structuur/het juridische kader waarin de vraag is opgenomen. U moet dit beschrijven aan de lezer. Zo heb je houvast bij je argumenten. Welke spullen heb je nodig? Hoe wordt dit recht uitgeoefend? Evaluatiestructuur, 3-traps raket (trap 1, 2 en

  1. groepsbelediging bijvoorbeeld. Kijk goed wat de permissies doen of gebruik de methode. Goed weten wat er in de toepasselijke artikelen staat en wat de rechter heeft gedaan.
 • Argumentatie U onderbouwt uw standpunt met argumenten op basis van de toepasselijke wetgeving die u in de wet heeft geïdentificeerd. Bespreek nu of de rechtbank de toepasselijke artikelen juist heeft toegepast en waarom/waarom niet.

 • Beslissing Dit is uw beslissing/conclusie. Wat gebeurt er in dit geval? Vind je dit een goede uitspraak of juist niet? Nu heb je alles op een rijtje gezet, je argument, enz., dus je zegt niet wat je van de stelling vindt.

 • Structuur

Het punt 3 argument heeft 2 eisen: de geldigheidseis en de acceptatievereiste.

 1. Geldigheidseisen o Verwijst naar de samenhang tussen voorzieningen. o De eis komt voort uit logica. o Gebruik van redenering = deductief redeneerschema.

Major  Alle mensen zijn sterfelijk. Major  Elke eerste overtreder wordt licht gestraft. Minder  Socrates is een mens. Jeugdige  Deze verdachte is een first offender. Conclusie  Socrates is sterfelijk. Conclusie  Deze verdachte krijgt een lichte straf.

 1. Acceptatie-eisen o Het standpunt "Iedere eerste overtreder krijgt een lichte straf" moet worden onderbouwd met:  Aanvaardbare argumentatie, bestaande uit:  Juridische argumenten.  Beweringen die waar zijn (feiten).  Uitspraken die kunnen worden aanvaard met ondersteunende argumenten (bijv. argumenten van autoriteit of analogieën). o Onaanvaardbare argumenten zijn:  Drogredenen: redeneringen of redeneerpatronen die ontoereikend zijn, maar die mensen geneigd zijn te accepteren als waar;  Leugens.

Argumentstructuur: Bekijk  argument + bindende verklaring. - Socrates is sterfelijk omdat Socrates een mens is en mensen sterfelijk zijn. - De buurvrouw wordt gestraft omdat ze een fiets heeft gestolen, en de diefstal wordt gestraft. - Marko is een slimme professor omdat hij doceert aan Tilburg University, en alle professoren aan Tilburg University zijn slim.

Voorwaarden: - Geldigheid (formule): Klopt het verband tussen het standpunt en de argumenten? - Ontvankelijkheid (relevant): Zijn de argumenten waar of waar?

Soorten redenering - Analoge redenering of redenering op basis van een vergelijkbare situatie; appels met peren vergelijken. - Generalisatie (rush) of redeneren op basis van weinig data;  “Die gevangene pleegde na zijn vrijlating onmiddellijk een ander misdrijf. Gedetineerden horen niet voortijdig vrijgelaten te worden." - Karakteristieke oordelende redenering o Je velt een oordeel omdat iets een bepaalde eigenschap heeft. - Principe van redenering o Je onderbouwt je bewering met deskundige onderbouwing. - Causaliteitsredenering o Eén gevolg is het gevolg van een oorzaak of vice versa - Tenslotte rechtvaardiging o Een middel is gerechtvaardigd omdat het tot een gewenst doel leidt, het doel heiligt de middelen.

De uitspraak van de rechtbank (week 39) .................................. .. ...... .................................... .. .... ... .... .................................. .. .......... ...

Het vinden van de wet Het vinden van de wet is het zoeken en formuleren van een antwoord op een specifieke juridische vraag met behulp van juridische bronnen zoals statuten, jurisprudentie, gewoonte, etc. De scheidsrechter heeft twee fasen, die een wisselwerking hebben tussen deze twee fasen.

 1. Heuristische fase  vind de juiste beslissing Werk dat de rechter "voor zichzelf" doet. hij vindt wat hij denkt dat de juiste beslissing is.

  (Video) Learn Jurisprudence!

 2. Legitimatiefase  argumenten vinden om de beslissing te rechtvaardigen Werk dat de rechter "voor anderen" verricht. motiveert uw beslissing en maakt het inzichtelijk en hopelijk acceptabel voor anderen.

Lichte koffers (schone koffers). .... .... ................................... ....... ......................... ......................... ................. ................................ . . ... .. .......... ............ .......... ..

 • Regel  Als een persoon beslag legt op goederen die geheel of ten onrechte aan een ander toebehoren met de bedoeling het zich toe te eigenen, maakt hij zich schuldig aan diefstal.
 • Feiten  Verdachte haalt een laptop van de winkel weg met de bedoeling zich de laptop toe te eigenen zonder dat de verdachte aanspraak kan maken op rechten op de laptop.
 • Conclusie  De verdachte maakt zich schuldig aan diefstal.

Redenering van de eerste orde omdat het een heel eenvoudige redenering is. Het redeneermodel is een redeneermodel van logica. Het bestaat uit twee of meer premissen (uitspraken) en een conclusie. Een typisch voorbeeld is:

Major: Alle mensen zijn sterfelijk Minor: Socrates is een mens Conclusie: Socrates is sterfelijk

Moeilijke gevallen (moeilijke gevallen).................................. .... ... .... ............................................. . ..... .................. .. ........................ . ......... ................................ .... .... . ......... ............................

We hebben het over lastige zaken waarbij de feiten van de zaak zonder nadere interpretatie niet binnen het kader van de rechtsstaat vallen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer de woorden in de regel niet duidelijk zijn, of omdat de betekenis van de regel niet duidelijk is. Moeilijke gevallen zijn die met interpretatieproblemen, belangenconflicten/waarden of evaluatieve concepten/regels.

 • Interpretatieproblemen, b.v. het is onduidelijk of de feiten van de zaak binnen de reikwijdte van de rechtsstaat vallen. "Virtuele goederen, zoals een virtueel zwaard of masker, moeten ook worden beschouwd als goederen in de zin van artikel 310 Sr wanneer ze uit de context van dat computerspel worden gehaald?" (HR-runescape)

 • Tegenstrijdige belangen/waarden Voorbeeld: Vrijheid van meningsuiting vs. de criminele relatie.

 • Beoordelingsconcepten/open regels Voorbeeld: "in strijd met goed gedrag", "in strijd met normale verkeerszorg".

Redenering van de tweede orde. waarom is deze regel wel/niet van toepassing op deze evenementen?

Welke rechtsregels stelt Smith voor? - In moeilijke gevallen van type 1  tolken? - In moeilijke gevallen type 2  belangenafweging.

In beide soorten gevallen zijn er argumenten van de tweede orde. Soms kun je een lastige zaak oplossen door middel van een rollenspel of belangenafweging, maar het kan ook allebei.

Redenering van de tweede orde. waarom is deze regel wel/niet van toepassing op deze evenementen?

Oplossingen voor moeilijke gevallen ............................................... .......... ........................................ ................................ .................. ................ ................................ .. ............................................... . .. ... ... ........... ...

Oplossing van tegenstrijdige belangen/waarden - Inventarisatie van belangen/waarden. o Het is belangrijk om zoveel mogelijk belangen en waarden in kaart te brengen. - Feiten en omstandigheden. o Neem het voorbeeld van het huis en journalisten die andere belangen hebben. Vrijheid van meningsuiting/journalistiek tegen de privacy van de eigenaar. Op deze manier stelt u alle vragen over interesses en gebeurtenissen in deze situatie. Bijvoorbeeld vragen als: is de woning herkenbaar? Kunnen journalisten iets anders overbrengen? Iemand is in gevaar als ze worden gefilmd etc. - Evenredigheid? o Dan weeg je welke zwaarder weegt. Dit doe je door de proportionaliteit in acht te nemen. Is het nodig om het huis te filmen? Kan het programma zonder dit huis? Er is een manier om beide belangen te bevredigen. - Gevolgen. o Juridische gevolgen.

 Je komt dit heel vaak tegen, omdat de rechter steeds meer belang laat wegen.

Resolutie van beoordelingsbegrippen - De wetgever laat het aan de rechter over om meer inhoud aan de norm te geven. - De inhoud wordt bepaald door betekenis en gewicht te geven aan de feiten en omstandigheden van de zaak in het licht van het systeem; "Holistisch", gezien alle omstandigheden van de zaak. neem zoveel mogelijk perspectieven op.

Spraakvoorbeeld (ten opzichte van SGP-positie) (hoge score) .................................. . ...... ... . ........................................

Inleiding De SGP neemt vanwege religieuze criteria geen vrouwen op haar kieslijst op. Het Clara Wichmann Experimenteel Fonds en andere stichtingen spanden een rechtszaak aan tegen de staat. Zij voerden aan dat de staat handelt in strijd met art. 7 De Vrouwenconventie steunde de SSA en ze hadden gelijk. de rechtbank beval de staat om de subsidie ​​​​op te schorten. Als gevolg hiervan weigerde de minister een SSA-subsidie ​​te verstrekken. De SSA startte een administratief traject en werd uiteindelijk correct bevonden door de Directie Bestuurlijke Bevoegdheid in de Raad van State. De Staat en de SSA gingen in beroep tegen de uitspraak van de rechtbank, maar de uitspraak van de rechtbank en het Hof van Beroep werd door de Hoge Raad in stand gelaten.

De gerelateerde rechtsvragen van HR en ABRVS kunnen als volgt als één rechtsvraag worden geformuleerd: indien de staat op grond van het bepaalde in art. 7 punten e c De Vrouwenconventie garandeert gelijke rechten voor vrouwen op het gebied van verkiezing als kandidaat en benadrukt het belang van gelijkheid en kandidatuur voor een politieke partij wiens politieke aspiraties gebaseerd zijn op haar religieuze overtuigingen en die onder meer deze overtuiging, staan ​​ze niet toe dat vrouwen zich verkiesbaar stellen voor openbare gekozen organen, aangezien dit de vrijheden en rechten van politieke partijen enorm beperkt?

HR reageerde positief op deze vraag. De staat moet optreden als een politieke groepering bij het opstellen van de kandidatenlijst handelt in strijd met een grondrecht dat het stemrecht van alle burgers garandeert, ook als deze actie is gebaseerd op een beginsel dat is gebaseerd op hun religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen . op deze groep, om het passieve stemrecht te kunnen uitoefenen, raakt het hart van de democratische functie van de staat en dus ook in de kunst. 7 Het Vrouwenverdrag is zwaarder dan de andere fundamentele rechten die op het spel staan.

ABRvS reageerde negatief op deze vraag. De staat is niet verplicht maatregelen te nemen, aangezien er geen sprake is van schending van art. 7. Vrouwenvergaderingen kunnen, aangezien vrouwen als geheel het stemrecht in andere politieke partijen kunnen uitoefenen, hun eigen partij vormen en elke partij moet vrij kunnen deelnemen met inachtneming van de bepalingen van het strafrecht die in haar belang zijn. functioneren van de democratische rechtsorde.

Het is dus ook een kwestie van wettelijke regelingen. De rechtbanken kwamen tot tegengestelde conclusies. Naar mijn mening is het ABRvS-oordeel overtuigender dan het HR-oordeel.

Verklaring Op hoofdlijnen zijn de volgende toepasselijke bepalingen in strijd met elkaar. Aan de kant van de SSA art. 6 GW religieus recht, art.9. GW recht op vrijheid van vereniging, art. 9 EVRM Recht op vrijheid van godsdienst en artikel 4. Jo.18 IVBPR Recht op vrijheid van godsdienst in gevaar.

Aan de andere kant is kunst. 4 GW gelijk recht op passieve stem, art. 2 jaar Art.nr. 24 IVBPR gelijk recht op passieve stem en art. 7 Volgens de vrouwenconventie aec staat het gelijke recht van vrouwen om gekozen te worden op het spel.

In relatie tot jurisprudentie zijn de volgende uitspraken van belang: EHRM 20 september 1994 ECLI:NL:XX:1994:AD2150. Het EHRM was van oordeel dat wanneer rekening wordt gehouden met de grondrechten, de nationale traditie belangrijk is, ook met betrekking tot de rol van religie in de democratische grondwet. EHRM 25 mei 1993, 14307/88 (Kokkinakis/Griekenland). In deze uitspraak benadrukt het EHRM het cruciale belang van godsdienstvrijheid in een democratische samenleving. EHRM 27 feb. 2007, ECLI:NL:XX:2007:BA7483. Belangrijk is dat ook religieus-politieke organisaties op basis van hun overtuiging kunnen beslissen welke personen zij als lid accepteren.

Argument Ten eerste is het ABRVS-arrest overtuigender omdat het bepaalt of er sprake is van een inbreuk. De juiste belangenafweging vergt onder meer rekening houden met de mate waarin tegengestelde rechten worden aangetast. DeHR heeft niet gemeld of er sprake is van schending van art. 7 Vrouwenvergadering. De ABRVS deed dit en concludeerde dat er geen sprake was van schending, aangezien vrouwen in het algemeen het recht om passief te stemmen in andere politieke partijen kunnen uitoefenen en hun eigen partij kunnen oprichten. In dit licht is de schending van het discriminatieverbod niet zo ernstig dat schending van de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van vereniging gerechtvaardigd is. ABRVS komt daarom met een overtuigender oordeel.

Ten tweede is het ABRVS-arrest overtuigender omdat het de vrijheid van godsdienst en vereniging minder beperkend vindt dan HR. Vrijheid van godsdienst en vereniging in de programma's en principes van politieke partijen in een democratische rechtsstaat is volgens AR beperkt tot de praktische uitvoering van die programma's en principes binnen de grenzen van wetten en verdragen. Op grond van de uitspraak van het EHRM van 20 september 1994 is nationale traditie van belang bij het beschouwen van grondrechten. In Nederland is godsdienstvrijheid belangrijk in de democratische geschiedenis van de Nederlandse partijdemocratie, waar traditioneel het religieus en levensbeschouwelijk pluralisme van de samenleving tot uiting kon komen, en de Hoge Raad laat dit buiten beschouwing bij zijn oordeel. In de ABRVS-verklaring wordt hiermee rekening gehouden, omdat de ABRVS stelt dat vrijheid van vereniging en godsdienst vrijheden zijn die tot de grondslag van de Nederlandse rechtsorde behoren (r.2.13). Daarnaast noemt de ABRVS (v. 2.14) het belang van een breed scala aan politieke partijen die de religieuze en levensbeschouwelijke stromingen van de samenleving weerspiegelen, hetgeen aansluit bij de visie van de EMD, waarin staat dat godsdienstvrijheid een basis is voor democratie (EMK, 25 mei 1993).

Ten derde is het oordeel van ABRVS overtuigender omdat de belangenafweging van ABRVS veel ruimer is dan die van HR. AR houdt alleen rekening met de specifieke belangen van de strijdende partijen en hanteert een individualistische kijk op democratie. Het enkele feit dat de SSA vrouwen uitsluit van het stemrecht vormt een onaanvaardbare ondermijning van het functioneren van de democratie. De ABRVS bevestigt het algemeen belang bij "adequate vertegenwoordiging van het gehele electoraat" van alle politieke partijen, ook degenen die worden getroffen door afwijking van het artikel. 7 Vrouwenvergadering (v. 2.13). In het kader van de maatschappelijke dialoog over besluitvorming is het voor het functioneren van de democratie ook van belang dat alle stromingen in de samenleving, al dan niet religieus, breed worden weerspiegeld door politieke partijen als geheel en is het van belang dat deze partijen, ook in oppositie. standpunten, , deelnemen aan de discussie (l. 2.14 en 2.14). Maatregelen gericht op de vrijheden van deze partijen kunnen daarom alleen in bijzondere omstandigheden worden genomen. Het ABRVS-advies houdt rekening met dit publieke belang, de AR niet.

Ten vierde is het ABRVS-arrest overtuigender omdat het gepaste terughoudendheid toepast. In het ABRVS-arrest staat dat de nationale rechter terughoudendheid moet betrachten bij het ingrijpen in het democratisch proces door middel van inperking van de vrijheden van politieke partijen, zoals maatregelen tegen de SAP, gebaseerd op vaste jurisprudentie van het EHRM, en dat ingrijpen alleen gerechtvaardigd is als de rechter constateerde een specifiek risico voor de democratische rechtsorde (paragraaf 2.14). HR noemt deze beperking helemaal niet.

Ten vijfde is het ABRVS-arrest overtuigender omdat de vrijheid van meningsuiting een rol speelt bij de beoordeling ervan.Anders dan HR stelt, speelt de vrijheid van meningsuiting een rol. Als de SGP vrouwen niet van de kandidatenlijst kan afwijzen en er verschijnen vrouwen, dan zijn deze vrouwen van mening dat vrouwen een passieve stem hebben en dat Gods gezag dus niet absoluut is, wat indruist tegen de principes van de SGP. Volgens het arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 27 februari 2007 moeten rechtse religieuze politieke partijen ook leden kunnen rekruteren die hun geloof onderschrijven/hun mening delen, anders zou de vrijheid van meningsuiting het recht van vergadering ondermijnen. . Het ABRVS-besluit overtuigt daarom door vast te stellen dat de wetgever de bedoeling had een afweging te maken, onder meer over het belang van het functioneren van de politieke partijen en de daarbij behorende vrijheden van de politieke partijen, zoals de vrijheid van meningsuiting, om hun ideeën in eigen land uit te voeren. en externe verspreiding moet worden overwogen (v. 2.14). Daarnaast stelt het besluit waarop de wetgever zich beroept dat art. 7 Het Vrouwenverdrag moet onder meer worden gezien in het kader van de vrijheid van meningsuiting (zie 2.13).

Tegenargument en bezwaar Het ABRVS-besluit is in deze niet relevant, nu de Rechtbank en de Hoge Raad het subsidieverbod hebben vernietigd. Dat neemt niet weg dat het in beide zaken gaat om maatregelen van de staat tegen een politieke partij. De verklaring van ABRVS is daarom nog steeds relevant.

Conclusie Het ABRVS-arrest is overtuigender omdat het ABVRS onderzoekt of er sprake is van schending van artikel 7 van het Vrouwenverdrag, minder restrictief kijkt naar de vrijheid van vereniging en godsdienst, een bredere belangenafweging maakt, de passende beperking toepast en bepaalt op welke gronden dat vrijheid van meningsuiting een rol speelt. Het vonnis is overtuigender.

Spraakvoorbeeld (ten opzichte van Santo Daime) (niet noodzakelijkerwijs extreem hoge score)................................. . . ................................................ .. . ......

Inleiding In 2001 moet een aanhanger van de Amsterdamse kerk CEFLU Cristi Ceau da Santa Maria (hierna de kerk) zich voor de rechtbank verantwoorden op verdenking van het overtreden van de opiumwet, voor het nuttigen van zeventien en een halve liter vloeistof, met DMT-componenten , die in zijn woning aanwezig zou zijn geweest, zou zijn overgeplaatst. DMT is verboden volgens bijlage 1 van de Opiumwet. De vloeistof met DMT is Ayahuasca-thee en wordt gebruikt als sacrament tijdens religieuze diensten en wordt beschouwd als een essentieel onderdeel van de religie.

De juridische vraag die centraal staat in het besluit is: moet ayahuasca-thee (die DMT bevat) en het gebruik ervan binnen de aanduiding als verboden worden beschouwd op grond van artikel 2 van de Opiumwet en bijlage 1 van de Opiumwet, of is het recht op vrijheid van godsdienst van toepassing onder pt. 2 van de Opiumwet? Artikel 9 EVRM?

De rechtsregel die volgt uit het besluit is dat het gebruik van Ayahuasca-thee niet in strijd is met de Opiumwet, waarin staat dat godsdienstvrijheid op grond van artikel 9 EVRM boven de Opiumwet gaat. Het is namelijk geen gerechtvaardigde schending van artikel 9 lid EVRM. 2, aangezien er geen significante gezondheidsrisico's verbonden zijn aan het gebruik van Ayahuasca-thee in de religieuze diensten van de religieuze gemeenschap en de schending van het recht op vrijheid. , religie is niet noodzakelijk voor een democratische samenleving. De rechtbank stelt de verdachte vrij van elk proces en ik ben het eens met de beslissing van de rechtbank.

Toelichting Het wettelijk kader is artikel 9 EVRM en artikel 2 Opiumwet en de daarbij behorende bijlage 1 bij de Opiumwet. De rechtbank onderzoekt of er sprake is van een gerechtvaardigde schending van artikel 9 EVRM.Schending van het recht op godsdienstvrijheid is alleen toegestaan ​​als dit bij de wet is vastgelegd en in een democratische samenleving noodzakelijk is in verband met bepaalde doelen. In de uitspraak van de rechtbank wordt onderzocht of er sprake is van een schending van de gezondheidsbescherming.

Interactie speelt mijns inziens een rol bij deze uitspraak. Justitie onderzoekt of er daadwerkelijk sprake is van een nominale waarde en welke bijdrage het gebruik van Ayahuasca thee heeft in de waarde. De feiten en omstandigheden van de zaak worden onderzocht. De rechtbank toetst aan de hand van statuten en deskundigenrapporten of er sprake is van een geloofsovertuiging. De rechtbank concludeert dat religieus geloof bestaat en dat Ayahuasca-thee een essentieel onderdeel is van de religieuze ervaring.

Ook het rechtspositivisme komt terug in het besluit. De rechtbank verwijst naar haar uitspraak in het kader van de toetsing van artikel 9 EVRM, maar ook wordt beschreven dat de rechtbank jurisprudentie volgt en onspecifiek toetst of de volksgezondheid de inperking van de godsdienstvrijheid in de onderhavige zaak rechtvaardigt.

In het onderzoek naar gezondheidsgevolgen is er volgens mij echter weer sprake van een interactionistische visie. De rechtbank neemt de omstandigheden van het geval en de feiten in overweging voor een nieuw onderzoek. Een deskundigenrapport werd opgesteld door professor De Wolf. Vanuit dit rapport kijken we naar bijwerkingen en daadwerkelijke effecten van ayahuasca-thee, maar ook onder welke omstandigheden ayahuasca-thee wordt gebruikt, met name in sekten waar misbruik wordt beschermd en onder sterk gereguleerde omstandigheden.

In deze stelling zie ik twee soorten moeilijke gevallen, namelijk bij de karakterisering van een religie/sekte en bij de karakterisering van de beperking ter bescherming van de volksgezondheid.

Alvorens terug te grijpen op artikel 9 van het EVRM over godsdienstvrijheid, is onderzocht of er sprake is van godsdienst/leer. De rechtbank past de bepaling dan ook toe rekening houdend met de vraag of het een religieuze leerstelling betreft die binnen het toepassingsgebied van artikel 9 EVRM valt.

Uit de uitspraak blijkt ook dat de rechter voor de beantwoording van de vraag of er sprake is van een gerechtvaardigde schending van het recht op vrijheid van godsdienst volgens de jurisprudentie, het doel concreet moet toetsen. De rechtbank volgt daarom de jurisprudentie van het EVRM, dus er is een mogelijkheid om een ​​beroep te doen op een precedent, zelfs als het niet expliciet verwijst naar welke beslissingen van het EHRM in het geding zijn.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Allyn Kozey

Last Updated: 09/09/2023

Views: 6434

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Allyn Kozey

Birthday: 1993-12-21

Address: Suite 454 40343 Larson Union, Port Melia, TX 16164

Phone: +2456904400762

Job: Investor Administrator

Hobby: Sketching, Puzzles, Pet, Mountaineering, Skydiving, Dowsing, Sports

Introduction: My name is Allyn Kozey, I am a outstanding, colorful, adventurous, encouraging, zealous, tender, helpful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.